Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en begeleiding van uw kind(eren)

Onze kijk op LOB

Loopbaanontwikkeling en begeleiding

 

Amadeus LyceumToekomstproof: daar hoort natuurlijk ook Loopbaanontwikkeling en Begeleiding (LOB) bij! Wat zijn jouw sterke eigenschappen? Waarin zou je jezelf nog willen ontwikkelen? Wat zijn je doelen voor de toekomst, en wat is ervoor nodig om die waar te maken? Hoe ontwikkelt de maatschappij zich en op welke manier ben jij belangrijk? We dagen je graag uit en ontwikkelen samen de loopbaancompetenties die jij nodig hebt. Voor jouw loopbaan op het Amadeus Lyceum én daarna! Met ‘Een leven lang leren’ stellen we jou in staat verantwoordelijk te zijn voor je eigen loopbaan.

zie https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=IfeTjDoQunY

 

Visie op de loopbaan van onze huidige leerlingen

Jongeren van nu, onze huidige leerlingen, verkeren in een uitdagende positie.

De wereld om ons heen verandert snel en voortdurend. Loopbanen zijn niet langer een voorspelbare reeks stappen, gevolgd door een stabiel beroepspad. De veiligheid en zekerheid die menig  jongere zoekt, komt niet langer van 'een opleiding, een diploma, een beroep', maar van 'employability': het in staat zijn zich aan te passen en te vernieuwen met het oog op inzetbaarheid. Ondernemerschap, flexibiliteit, creativiteit en samenwerken zijn belangrijke vaardigheden waarmee jongeren het verschil op de arbeidsmarkt kunnen maken.

Doel en inhouden van loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB) op het Amadeus Lyceum

Het Amadeus Lyceum heeft met LOB het doel jongeren bewust te maken van de vele keuzes die ze dagelijks maken. En de manier waarop ze keuzes(kunnen) maken. En wat dit betekent voor hun schoolloopbaan. Hier ervaringen mee op doen en over praten geeft de jongeren inzicht in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Daardoor zijn ze in staat vol vertrouwen bewuste keuzes te maken. En dus een bewuste keuze voor een opleiding na het Amadeus Lyceum.

We maken in de LOB gesprekken gebruik van de loopbaancompetenties:

 • Kwaliteiten- en motievenreflectie. Hierin staat de reflectie centraal op de verzamelde informatie van wat de jongere kan en wil resp. waar de jongere waarde aan hecht of interesse voor heeft binnen leven, leren en werk.
 • Opleidingen- en werkexploratie is het onderzoek – met zoveel mogelijk authentieke ervaringen- naar informatie over de mogelijkheden in en na school. Dat gaat over de sector/profiel(en), vakken, (vervolg)opleidingen, beroepen, arbeidsgebieden, werksoorten, arbeidsmarkt, werken en loopbaan. Een specifieke vorm van opleidingenexploratie zijn de aansluitingsactiviteiten om de overgang van de leerling naar het vervolgonderwijs  te optimaliseren. Specifieke vorm van werkexploratie zijn de diverse stagemogelijkheden tijdens de schoolloopbaan op het Amadeus Lyceum.
 • Loopbaansturing omvat het leren maken van keuzen, het nemen van beslissingen en het zelf ter hand nemen van die droom, dat plan. Het leren omgaan met veranderingen en onzekerheid maakt hier deel van uit.
 • Netwerken leert de jongere het belang van, het aangaan plus onderhouden van contacten als hulpbronnen in het (werkend) leven. Een specifieke netwerkmogelijkheid is het bezoeken van de beroepenmarkt, het project ' ík en mijn omgeving' en de edukatie pagina van Alumni op LinkedIn

De vier kernwaarden van het Amadeus Lyceum worden in de LOB leerlijn geborgd:

 1. Persoonlijke ontwikkeling: per leerjaar kan een jongere instappen op de fase van de ontwikkeling van het individu;
 2. Zelfsturing: de school motiveert, initieert, organiseert..en de jongere doet het zelf..;
 3. Dialoog en respect: de dialoog geeft betekenis aan ervaringen en verbindt de keuzes van de leerling; de inbreng van de jongere is leidend;
 4. Creativiteit: het LOB menu nodigt de jongere uit op een eigen wijze en creatief vorm te geven aan het eigen loopbaandossier.

De begeleiding  organiseren we door een LOB leerlijn uit te zetten. Deze voorziet in:

 1. Van leerjaar 1 tot met 4/5/6 heeft de mentor Loopbaanreflectiegesprekken met de individuele leerling. Loopbaancompetent worden staat in de onderbouw in het teken van 'het begrip loopbaan' en 'de eigen toekomstdroom'. In de bovenbouw is het voornaamste thema ‘pak je loopbaan op’ ,
 2. We gaan in de loop van schooljaar 2020-2021 werken met het portfolio Simulise voor de borging van de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen,
 3. Ouders worden bij de start van het schooljaar op de kennismakingsavonden door de mentor e/o decaan geinformeerd over de LOB focus van het schooljaar en welke rol zij daarbij spelen. We vragen ouders ook nadrukkelijk met zoon/dochter mee de drempel over te gaan van MBO/HBO/WO instellingen bij open dagen,
 4. Doelgerichte activiteiten per leerjaar welke zijn opgenomen in het LOB werkplan,
 5. De individuele leerling kan, evenals de ouders, altijd contact opnemen met de mentor e/o de decaan omtrent de schoolloopbaankeuze e/o studiekeuze.